Disclaimer

< terug Home » Disclaimer

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer (hierna te noemen de “Disclaimer”) zijn van toepassing op deze internetsite van BB Assurantie Service, Bestevaerstraat 45, 1812 PB Alkmaar.

U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen. Door deze internetsite te benaderen en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Gebruik van deze internetsite

Deze website dient ter algemene informatievoorziening. Hoewel BB Assurantie Service tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt BB Assurantie Service expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is. BB Assurantie Service garandeert niet dat deze internetsite foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Copyright

De intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) behoren toe aan BB Assurantie Service of aan derden waarmee BB Assurantie Service een overeenkomst heeft afgesloten. Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van BB Assurantie Service of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Online communicatie

De beveiliging van berichten die u per e-mail aan BB Assurantie Service zendt, is niet gegarandeerd. BB Assurantie Service raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan BB Assurantie Service te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan BB Assurantie Service te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

BB Assurantie Service aanvaard geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst), ongeacht of BB Assurantie Service op de mogelijkheid van deze schade gewezen is, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite
 • de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden
 • het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan BB Assurantie Service of aan u wordt gezonden
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite
 • misbruik van deze internetsite
 • verlies van gegevens
 • het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of
 • aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite

Toepasselijk recht

Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

BB Assurantie Service behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Bronvermelding

Voor de informatie op onze site hebben wij geput uit onder meer onderstaande bronnen:

 • De verschillende ministeries
 • Gemeentelijke informatiebronnen
 • Autoriteit Financiele Markten
 • Sociale Verzekeringsbank
 • Werk en Inkomen
 • Consumentenbond
 • Postbus 51
 • Vakpers
 • Relevante openbare bronnen
< terug Home » Disclaimer
Hoe kunnen we je helpen?
× Hoe kunnen we je helpen?